เงื่อนไขและข้อตกลง

การใช้งานเว็บไซต์ www.lilleskincare.com, alginmask.lilleskincare.com รวมถึง URL อื่นใด ภายใต้โดเมนเนม lilleskincare.com (รวมเรียกว่า “แพลตฟอร์ม”)  ของบริษัท เนเชอรัล มิราเคิล สกินแคร์ จำกัด (ต่อจากนี้เรียกว่า “บริษัทฯ”) ท่านยอมรับและตกลงที่จะผูกผันต่อข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ในการใช้บริการดังต่อไปนี้

        *เพื่อผลประโยช์ของท่านเอง กรุณาอ่านเงื่อนไขและข้อตกลงนี้โดยละเอียด หากท่านไม่เห็นชอบต่อข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้ กรุณาปฎิเสธการเข้าใช้แพลตฟอร์มของเรา

1. การแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไข

บริษัทฯ สงวนสิทธิในการแก้ไข ดัดแปลง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไข รวมถึงข้อตกลงอื่นๆบนแพลตฟอร์ม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. การสมัครเป็นสมาชิก

        2.1. ผู้ใช้งาน 1 ท่านมีสิทธิลงทะเบียนเป็นสมาชิกได้เพียง 1 บัญชีผู้ใช้งาน หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบว่าท่านมีบัญชีผู้ใช้งานมากกว่า 1 บัญชี  บริษัทฯ มีสิทธิยกเลิกคำสั่งซื้อ และบัญชีผู้ใช้งาน รวมถึงคูปองต่างๆ ที่ได้ให้ไว้หรือถูกใช้ไป

        2.2. ก่อนที่ท่านจะมีสิทธิใช้บริการแพลตฟอร์ม  ท่านจะสมัครเป็นสมาชิกหรือไม่ก็ได้

        2.3. ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง สมบูรณ์และตรงกับความเท็จจริง และเป็นปัจจุบันมากที่สุด

        2.4.  หากมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลของท่าน ท่านตกลงที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลนั้นๆให้ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ

        2.5.  สำหรับลูกค้าที่เป็นผู้เยาว์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แห่งราชอาณาจักรไทย ท่านยอมรับว่า การใช้บริการใดๆ บนแพลตฟอร์ม ท่านได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมแล้ว ก่อนการสมัครเป็นสมาชิกของบริษัทฯ หากท่านไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยธรรมของท่าน กรุณาปฎิเสธการเข้าใช้แพลตฟอร์ม

        2.6.  ท่านยืนยันที่จะเก็บข้อมูลและรหัสผ่านของท่านเป็นความลับ และยอมรับว่าการพยายามเข้าถึง หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตสู่แพลตฟอร์มหรือบริการอื่นๆ เป็นเรื่องต้องห้ามกระทำ

        2.7.  หากท่านใช้แพลตฟอร์มเพื่อคุกคามหรือก่อให้เกิดความเสียหายใดๆ ทั้งต่อบริษัทฯ หรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีใดๆ ก็ตาม ท่านยินยอมที่จะรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม ทาง บริษัทฯ  ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่ท่านได้ก่อต่อบุคคลอื่นๆ

        2.8. ท่านจะต้องไม่สมัครสมาชิกด้วยเจตนาที่จะกระทำการใดที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งการกระทำใดๆนั้นจะส่งผลต่อ บริษัทฯ หรือบุคคลอื่นๆ

        2.9. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการระงับบัญชีผู้ใช้งานและการเป็นสมาชิกของท่าน โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า หากบริษัทฯ ตรวจสอบบัญชีของท่านและพบว่าท่านได้ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ หรือท่านไม่ได้ให้ข้อมูลล่าสุด หรือ ท่านไม่ได้เก็บข้อมูลผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านเป็นความลับ

        2.10. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการระงับการเป็นสมาชิกของท่าน โดยไม่แจ้งล่วงหน้า หาก บริษัทฯ  ตรวจสอบบัญชีของท่านและพบว่า ท่านกระทำการหรืออาจกระทำการใดๆ ที่ขัดต่อกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย

3. ทรัพย์สินทางปัญญา

        3.1. เครื่องหมายทางการค้า ชื่อทางการค้า ลิขสิทธิ์ กู๊ดวิลล์ การออกแบบ สิ่งประดิษฐ์ สิทธิบัตร โลโก้ สัญลักษณ์  เครื่องหมาย ตราสัญลักษณ์ สโลแกน โนว์ฮาว ข้อมูล ความลับทางการค้า รูปวาด ซอฟต์แวร์ โค้ด หรือ สิ่งที่สามารถสื่อข้อความได้อื่นๆ (รวมเรียกว่า“ทรัพย์สินทางปัญญา”) ทั้งที่จดทะเบียนแล้วและยังไม่ได้จดทะเบียน หรืออาจมีสิทธิจะได้จดทะเบียน รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินอื่นๆ ที่ทาง บริษัทฯ ใช้หรือพัฒนา ล้วนอยู่ภายใต้การคุ้มครอง ของกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้อง และกฎหมายอื่นๆ ภายใต้ราชอาณาจักรไทย

        3.2. ห้ามการกระทำใดๆที่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ไม่ว่าจะเป็นการคัดลอก การทำซ้ำ การดัดแปลง การทำวิศวกรรมย้อนรอย การคัดลอกรหัสคอมพิวเตอร์ การเผยแพร่ข้อมูล การตีพิมพ์ซ้ำ การสร้างเว็บไซต์ลิงค์ใดๆ หรือการกระทำด้วยวิธีการใดๆ ไม่ว่าจะทั้งหมด หรือบางส่วน ต่อทรัพย์สินซึ่งได้รับการคุ้มครอง บนแพลตฟอร์มของ บริษัทฯ

        3.3. เนื้อหา ซึ่งรวมถึงตัวอักษร ภาพ และ เนื้อหาดิจิทัลอื่นๆ ไม่ว่าจะถูกเผยแพร่หรือไม่ได้เผยแพร่บนแพลตฟอร์ม ถือว่าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ บริษัทฯ

        3.4.  บริษัทฯ มีสิทธิในการปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด ทั้งที่เป็นทรัพย์สินของ บริษัทฯ และบริษัทในเครือ รวมทั้งทรัพย์สินทางปัญญาของของผู้ขาย บนแพลตฟอร์มของ บริษัทฯ

        3.5. หากท่านมีหลักฐานเกี่ยวกับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มของ บริษัทฯ  หรือเชื่อว่างานของท่านถูกละเมิด กรุณาติดต่อทาง [email protected] หรือทางศูนย์บริการลูกค้า ของบริษัทฯ ที่เบอร์ 064 056 6994

4. ราคา และ รายละเอียดผลิตภัณฑ์

        4.1. บริษัทฯ จะพยายามแสดงราคาและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่ปรากฏบนแพลตฟอร์มที่ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากบริษัทฯ พบข้อผิดพลาดเกี่ยวกับราคาผลิตภัณฑ์ซึ่งท่านได้สั่งซื้อเข้ามา ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบโดยเร็ว

        4.2. บริษัทฯ พยายามจะอธิบายและให้คำอธิบายของผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องแม่นยำที่สุดเท่าที่จะทำได้ ท่านยอมรับและเห็นชอบว่าการเข้าใช้งานอาจมีความคลาดเคลื่อนของข้อมูล หากท่านไม่พึงพอใจหรือพบว่ารายละเอียดผลิตภัณฑ์ไม่ได้ตรงกับผลิตภัณฑ์จริง ท่านสามารถดำเนินการเพื่อรับบริการหลังการขาย เพื่อขอรับเงินคืนหรือขอเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ใหม่ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการรับคืนผลิตภัณฑ์ของ บริษัทฯ

        4.3. บริษัทฯ พยายามแสดงสีของผลิตภัณฑ์ และรายละเอียดอื่นๆของผลิตภัณฑ์ให้แม่นยำและสอดคล้องกับรายละเอียดของผลิตภัณฑ์จริงให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากประสิทธิภาพการอ่านสีบนจอภาพล้วนแตกต่างกันไปตามแต่รุ่นของหน้าจอ ซึ่งนั่นอาจทำให้สีของผลิตภัณฑ์มีความแตกต่างจากความเป็นจริง

        4.4   ในกรณีที่มีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลหรือราคาของสินค้า ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาการขาดแคลนสินค้า หรือ ปัญหาอื่นๆ ที่ทำให้ร้านค้าไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ ท่านและร้านค้ามีสิทธิในการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ ได้ โดยหากคำสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิก แต่ท่านได้ทำการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ทาง บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินให้ตามนโยบายคืนเงินของบริษัทฯ

        4.5 หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับ ราคาของผลิตภัณฑ์ รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ หรือ สีของผลิตภัณฑ์ กรุณาติดต่อทาง lilles[email protected]หรือทางศูนย์บริการลูกค้า ที่เบอร์ 0649566994

5. การจัดการคำสั่งซื้อ

        5.1. ท่านยอมรับว่า บริษัทฯ มีสิทธิ์ในการยกเลิกคำสั่งซื้อของท่านได้ โดยในกรณีที่คำสั่งซื้อถูกยกเลิกโดยไม่ใช่ความผิดของท่าน ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ค่าชดเชยในรูปแบบของการคืนเงินเท่านั้น

        5.2. หากคำสั่งซื้อของท่านถูกยกเลิก ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ

6. การคุ้มครองผู้บริโภค

        6.1. กรณีบริษัทฯ  มีผลิตภัณฑ์บางประเภทที่มีประกันมาพร้อมกับการซื้อผลิตภัณฑ์ ท่านสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการประกันนั้นๆได้ที่หน้าลิงค์ของสินค้านั้นๆ

        6.2. ตามเงื่อนไขของบริการหลังขาย หากท่านไม่พึงพอใจ ท่านสามารถดำเนินการเพื่อรับบริการหลังการขาย เพื่อขอรับเงินคืน ขอเปลี่ยน หรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์โดยปฎิบัติตามนโยบายการของบริษัทฯ

7. การป้องกันการทุจริตและการระงับการใช้งาน

        7.1. บริษัทฯ มีระบบตรวจสอบการทุจริตและการกระทำผิดกฎหมาย

        7.2. หาก บริษัทฯ ตรวจพบการทุจริตหรือการกระทำผิดกฎหมายใดๆ บริษัทฯ มีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นๆ

        7.3.  ท่านต้องไม่ใช้แพลตฟอร์มในทางมิชอบ ท่านต้องไม่ก่อหรือช่วยเหลือการก่ออาชญากรรม โอนหรือเผยแพร่ไวรัส รวมถึง ม้าโทรจัน วอร์ม โลจิกบอม หรือโปรแกรมอื่นๆ ที่มีวัตถุประสงค์ที่เป็นอันตรายต่อเทคโนโลยี ไม่เผยแพร่ข้อมูลหรือสิ่งอนาจาร ไม่ลักลอบเข้าระบบหรือคลังข้อมูล หรือการกระทำใดๆ ที่ใช้แพลตฟอร์มของ บริษัทฯ ในทางที่ขัดต่อเจตนาและจุดมุ่งหมายของ บริษัทฯ

        7.4.  หากมีการใช้แพลตฟอร์ม ในทางมิชอบในกรณีใดๆ ที่ถือว่าเป็นการกระทำที่ผิด ตามกฎหมายอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์แห่งราชอาณาจักรไทย ทาง บริษัทฯ จะรายงานการกระทำที่มิชอบนั้นๆ ต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบและเกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

        7.5.  บริษัทฯ สงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจในการระงับหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อหรือบัญชีผู้ใช้งานที่มีการกระทำมิชอบ ผิดสัญญา หรือมีส่วนต้องสงสัยที่จะมีการกระทำที่ผิดตามกฎหมาย

        7.6.  บริษัทฯ สงวนสิทธิในการใช้ดุลพินิจในการระงับ ยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการสั่งซื้อหรือยกเลิกคูปอง หรือสิทธิพิเศษอื่นๆที่มีการกระทำดังต่อไปนี้

  • รายการสั่งซื้อที่ต้องสงสัยหรือมีการทุจริต
  • รายการสั่งซื้อที่ใช้ข้อมูลที่ถูกโจรกรรม
  • รายการสั่งซื้อที่ของหลายบัญชีผู้ใช้ แต่โดยลูกค้าคนเดียวกัน หรือกลุ่มกลุ่มลูกค้าเดียวกัน
  • รายการสั่งซื้อที่มีเจตนาเพื่อที่จะนำไปขายต่อ
  • หากท่านมีข้อมูลหรือหลักฐานเกี่ยวกับการทุจริต หรือการกระทำผิดกฎหมายใดๆ กรุณาติดต่อทาง lille[email protected] หรือทาง ศูนย์บริการลูกค้า เบอร์ 0649566994

        7.7  บริษัทฯ มีสิทธิใช้ดุลพินิจในการใช้ เงื่อนไขตามข้อ 7.5 และ 7.6 โดยไม่ต้องบอกก่อนล่วงหน้า

8. คุ้กกี้ (ข้อมูลการเข้าเว็บไซต์)

        8.1. ท่านอนุญาตและยอมรับให้ บริษัทฯ และผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาต ใช้ คุกกี้ เว็บบีคอนส์ หรือ เทคโนโลยีอื่นๆ เพื่อการวิเคราะห์พฤติกรรมของลูกค้า และพัฒนาประสบการณ์ของลูกค้าเมื่อใช้งานแพลตฟอร์มของบริษัทฯ

        8.2. บริษัทฯ อาจมีลิงค์ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามซึ่ง บริษัทฯ ไม่ได้เป็นเจ้าของและไม่สามารถควบคุมได้ โดยการที่ท่านใช้งานแพลตฟอร์มของ บริษัทฯ ท่านยอมรับว่า บริษัทฯ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับเนื้อหา โฆษณา สินค้า หรือ บริการ ของเว็บไซต์ของบุคคลที่ 3 นั้นๆ รวมถึงค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านเข้าสู่เว็ปไซต์ของบุคคลที่3 นั้นๆ

9. การแจ้งเตือน

        หากท่านต้องการแจ้งเตือนใดๆ ต่อ บริษัทฯ  โปรดดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษรและนำส่งทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อมูลดังต่อไปนี้

        อีเมล: [email protected]